کارشناسان مرکز

حامد اعتمادفرد
رشته:کارشناس ارشد فیتوشیمی

سمت:مسئول آزمایشگاه و رابط IT مرکز
ایمیل:hemedete@gmail.com
تلفن محل کار:07138773205
 

زهرا زبرجد
رشته: کارشناس ارشد شیمی تجزیه         

                                                                                                                                                                                                                    

 
آدرس مركز

مبمند فارس، خیابان ساحلی مرکز تحقیقات فراوری
گیاهان دارویی

تلفکس:07138773205

Email : Medplants@sums.ac.ir