اعضای هیئت علمی

دکتر محمود رضا معین
سمت:رئیس مرکز
مرتبه ی علمی:استاد
رشته-تخصص:فارماکوگنوزی
ایمیل:mrmoein@sums.ac.ir
تلفن محل کار:32424128-071 داخلی 226


دکتر کامیار زمردیان
سمت:عضو هیئت مؤسس (آموزشی)
مرتبه ی علمی:دانشیار
رشته -تخصص:قارچ شناسی پزشکی
ایمیل:zomorodian@sums.ac.ir
تلفن محل کار:32305646-071 داخلی 3402


دکتر محمد جمال سحرخیز
سمت: عضو هیئت مؤسس (آموزشی)
مرتبه علمی: استاد
رشته- تخصص: علوم باغبانی گرایش گیاهان دارویی
ایمیل:saharkhiz@shirazu.ac.ir
تلفن محل کار:36138144-071


دکتر اکرم جمشید زاده
سمت:عضو هیئت مؤسس (آموزشی)
مرتبه ی علمی: استاد
رشته-تخصص: توکسیکولوژی
ایمیل:ajamshid@sums.ac.ir
تلفن محل کار:32424128-071 داخلی 230


دکتر آزاده حامدی
سمت: عضو هیئت مؤسس (آموزشی)
مرتبه ی علمی: دانشیار
رشته- تخصص: فارماکوگنوزی
ایمیل:hamediaz@sums.ac.ir
تلفن تماس:32424128-071 داخلی 248


دکتر سهیلا معین
سمت:عضو هیئت مؤسس (آموزشی)
مرتبه ی علمی:دانشیار
رشته - تخصص: بیوشیمی بالینی
ایمیل:soheila_9@yahoo.com


دکتر محمد علی فربود نیای جهرمی
سمت:عضو هیئت علمی پژوهشی 
مرتبه ی علمی: استاد یار
رشته - تخصص: شیمی دارویی
ایمیل:farboodnia@sums.ac.ir
تلفن محل کار:32424128-071 داخلی 206


دکتر محمد مهدی زرشناس
سمت: عضو هیئت علمی (آموزشی)
مرتبه ی علمی: استاد یار
رشته- تخصص: داروسازی سنتی
ایمیل: zarm@sums.ac.ir


دکتر زهرا صباحی
سمت: عضو هیئت علمی پژوهشی 
مرتبه ی علمی: استاد یار
رشته- تخصص: بیوتکنولوژی دارویی
ایمیل: sabahiz@sums.ac.ir
تلفن محل کار:32424128-071  داخلی 226


دکتر اردلان پاسداران لشگری
سمت: عضو هیئت علمی پژوهشی
مرتبه ی علمی: استاد یار
رشته- تخصص: فارماکوگنوزی
ایمیل: pasdaran@sums.ac.ir

 
آدرس مركز

مبمند فارس، خیابان ساحلی مرکز تحقیقات فراوری
گیاهان دارویی

تلفکس:07138773205

Email : Medplants@sums.ac.ir