آزمایشگاه

 مرکز تحقیقات فراوری گیاهان دارویی دارای سه آزمایشگاه می باشد که عملیات میز بندی و آماده سازی آزمایشگاها در ابتدای تأسیس مرکز، توسط دانشکده داروسازی شیراز انجام شد. همچنین تجهیزات اولیه  آزمایشگاهی شامل لوازم شیشه ای، آون، شیکر، ترازوی دیجیتال و... توسط رئیس محترم مرکز و از بودجه اختصاص یافته به تأسیس مرکز خریداری گردید. در مرحله بعد با همکاری شبکه بهداشت و درمان شهرستان فیروزاباد تجهیزات اولیه اداری شامل یک دستگاه کامپیوتر، اسکنر، پرینتر و میزهای اداری خریداری و تحویل مرکز گردید. از طرف دیگر در اسفند ماه سال 90 یک دستگاه فریز درایر و یک دستگاه سانتریفیوژ در خلاء خریداری و در مرکز نصب گردید. از مهمترین دستگاهای مورد نیاز این مرکز دستگاه گازکروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی است که با پیگیری فراوان رئیس محترم مرکز خریداری در آذر ماه سال 91 نصب گردید. مهمترین دستگاهای موجود در مرکز عبارتند از: گاز کروماتوگرافی مجهز به طیف سنج جرمی(GC/MS)، گاز کروماتوگرافی مجهز به دتکتور FID، کروماتوگرافی مایعی با کارایی بالا  HPLC، میکرو پلیت ریدر، تقطیر در خلاء چرخان، طیف سنج UV ، فریز درایر، سانتریفیوژ در خلاء، ترازوی دیجیتال، سانتر یفیوژ
 
آدرس مركز

مبمند فارس، خیابان ساحلی مرکز تحقیقات فراوری
گیاهان دارویی

تلفکس:07138773205

Email : Medplants@sums.ac.ir