اولويت های پژوهشی

  • جمع آوری و شناسایی گیاهان دارویی مناطق مختلف استان فارس
  • بررسی اثرات آنتی اکسیدانتی فراورده های طبیعی
  • بررسی اثرات بیولوژیکی پلی ساکاریدهای طبیعی
  • جمع آوری، شناسایی و بررسی اثرات بیولوژیکی گیاهان دریایی خلیج فارس
  • بررسی اثرات بیولوژیکی  و فارماکولوژیک گیاهان دارویی 
  •  کشت و تعیین مقدار مواد موثره موجود در گیاهان دارویی
  • کنترل کیفیت عرقیجات گیاهی و تدوین استانداردهای آن
  • فرمولاسیون داروهای گیاهی
  • کنترل کیفیت گیاهان دارویی موجود در بازار دارویی
  • مطالعات بالینی
 
آدرس مركز

مبمند فارس، خیابان ساحلی مرکز تحقیقات فراوری
گیاهان دارویی

تلفکس:07138773205

Email : Medplants@sums.ac.ir